مأموریت

مأموریت امور آبفا منطقه آبادان مأموریت دارد به عنوان تنها نهاد خدمت رسان به مردم آبادان، اروند کنار و چوئبده با هدف تأمین، تصفیه و بهره برداری از تأسیسات آب شرب بهداشتی،... ادامه مطلب »