چشم انداز

چشم انداز امور آبفا منطقه آبادان بر آن است تا با بهره‌گیری از منابع انسانی کارآمد، تحقیقات و فناوری پیشرفته، دارا بودن ساختار اداری و مدیریتی اثربخش به گونه ای عمل نماید... ادامه مطلب »