عملکرد معاونت بهره برداری در بخش خدمات از آبان تا بهمن ماه ۱۳۹۸

بررسی عملکرد اداره بهره برداری آبفا آبادان در رسیدگی به پرونده های مربوط به اتفاقات آب و فاضلاب در یک دوره ی چهار ماهه از آبان ماه لغایت بهمن ماه ۱۳۹۸، نشان... ادامه مطلب »