عملکرد معاونت بهره برداری در بخش خدمات از آبان تا بهمن ماه ۱۳۹۸

بررسی عملکرد اداره بهره برداری آبفا آبادان در رسیدگی به پرونده های مربوط به اتفاقات آب و فاضلاب در یک دوره ی چهار ماهه از آبان ماه لغایت بهمن ماه ۱۳۹۸، نشان دهنده ی ارتقاء عملکرد از سطح متوسط به سطح قابل قبول (۸۰٪) می باشد.

🔴مرجع: گزارشات ماهانه مرکز ارتباطات مردمی آبفا خوزستان (سامانه ۱۲۲)