اجرای عمیات لایروبی و روان سازی شبکه فاضلاب بهار ۲۸

اجرای عملیات لایروبی شبکه فاضلاب توسط خدمتگزاران مردم در منطقه یک آبفا آبادان در بهار ۲۸