خدمات شایسته در گروی همگرایی بین دستگاه های شهر است

بدنبال دریافت گزارش شکستگی لوله آب شرب شهری در خیابان سعدی ؛ فریبرز اسدی سرپرست اداره آبفا آبادان با حضور در این محل ضمن بررسی اتفاق رخ داده ؛ با برخی از اهالی و ساکنان این خیابان گفتگو کرد.

به گزارش امور فضای مجازی آبفا آبادان ؛ مقارن ساعت ۱۲ روز جمعه ۹ خرداد ۱۳۹۹ و پس از دریافت خبری مبنی بر شکستگی لوله آب در محل ساختمان در حال ساخت متروپل در خیابان سعدی ؛ سرپرست آبفای آبادان شخصا در محل حضور یافت تا از نزدیک در جریان امر قرار بگیرد.

فریبرز اسدی گفت : یکی از موانع  بزرگ و عمده ی خدمات رسانی شایسته و مستمر به شهروندان آبادانی ؛ نبود تعامل سازمان یافته بین دستگاهی در این شهر است.

وی افزود : یکی از نگرانی های اصلی ما ؛ عدم تناسب بین ظرفیت شبکه فاضلاب شهری با تعداد مشترکانی است که در مرکز شهر سکونت دارند که در این هفته طی نشستی که با شهرداری آبادان خواهیم داشت در این خصوص و نیز برنامه ریزی برای همکاری و تعامل با شهرداری در دفع آب های سطحی تصمیمات مقتضی خواهیم گرفت.

گفتنی است فریبرز اسدی ؛ به تازگی سرپرستی امور آبفای منطقه آبادان را بر عهده گرفته است.